Visie en missie Den Brand
Visie en missie Den Brand

Missie van Den Brand

 

Vzw Den Brand wil de levenskwaliteit van volwassen personen met een beperking maximaliseren door in de eerste plaats een warme thuis en een ontmoetingsplaats voor dagbesteding te bieden. We doen dit door het creëren van kleinschalige, gezellige leefgroepen waarbij de ontplooiing van de Gebruiker op diverse levensdomeinen centraal staat, en dit met respect voor elkaar. We benaderen ieder individu vanuit zijn eigenheid en bieden zorg op maat


Visie van Den Brand

Den Brand bevordert eenieders participatie en integratie in de gemeenschap. 
De Gebruikers maken deel uit van de gemeenschap en maken optimaal gebruik van de bestaande diensten die de woonkern aanbiedt. Hierdoor wordt de sociale beleving, de integratie, de daginvulling en de zelfstandigheid zowel binnen als buiten de voorziening gestimuleerd. De keuze van de woning moet voldoen om aan een groep een huiselijke en familiale sfeer te bieden. 

Den Brand biedt volwassenen met een verstandelijke beperking een toekomstperspectief en mogelijkheden tot zelfontplooiing. 
We bieden een flexibele ondersteuning, op maat van de gebruiker. Het handelingsplan is hier een vertaalslag van. De begeleiders fungeren als mediatoren en verlenen individuele ondersteuning.


Waarden van Den Brand

Den Brand biedt zorg op maat 
-    door (binnen de grenzen van het mogelijke) rekening te houden met ieders eigenheid en keuzes 
-    door de sterke punten van gebruikers zoveel mogelijk aan te spreken

Den Brand biedt ontplooiingskansen op verschillende levensdomeinen:
-    door iedereen te voorzien van een zinvolle dagbesteding
-    door Gebruikers niet alleen te verzorgen, maar hen ook zorg te laten dragen voor elkaar
-    door zelfstandigheid zoveel mogelijk te stimuleren en te bevorderen
-    door groeikansen te blijven zien

Den Brand bevordert eenieders participatie en integratie 
-    door Gebruikers deel te laten uitmaken van een kleinschalige woongemeenschap waar samenhorigheid, respect en solidariteit belangrijk zijn
-    door Gebruikers optimaal gebruik te laten maken van de in de woonkern aanwezige diensten (vb. sport, cultuur, vrijwilligerswerk, …)
-    door Gebruikers te betrekken bij activiteiten in het dagelijkse leven (vb. huishoudelijke taken, …)

Den Brand houdt rekening met de inspraak van gebruikers
-    door uit te gaan van gelijkwaardigheid tussen Gebruikers en personeel
-    door de weerbaarheid en mondigheid van de gebruikers te bevorderen tijdens gebruikersvergaderingen en de gebruikersraad
-    door Gebruikers inspraak te geven in activiteiten, huiselijke inrichting, weekmenu’s, …
-    door Gebruikers te betrekken bij het opstellen en uitvoeren van hun handelingsplan